delicious recipe
resep masakan indonesia
resep masakan indonesia
Adi Sucipto News and Entertainment

The Topoi Depicting the Ruler-Saint and the Warrior-Saint in the South-Slavic Literature of the 13th Century

Radoslava Stankova

Abstract


This article discusses one aspect of the depiction of rulers’ sainthood in early Serbian and Old Bulgarian literature: the saints’ martial feats, which are most often displayed as victories over other religions through the power of Christ’s weapon, the Holy Cross. The post mortem miracles attributed to these ruler-saints create the image of the warrior saint descending to Earth to aid in battle.

Keywords


types of saints; ruler-saints; warrior-saints; topoi; victorious battle; descent from Heaven; the symbol of the Holy Cross; the Adventus Cruci; the cross as a weapon; the symbol of the garland; St. Boris of Bulgaria; St. Simeon of Serbia

References


Ангелов Б., “Сказание за железния кръст”, Старобългарска литература, 1, 1971, 121–155.

Бакалов Г., Византия, София, 1993.

Богдановић Д., “Наjстариjа служба светом Саве”, Зборник историjе jезика и књижевности, I/30, 1980, 1–113.

Георгиева Н., “Към въпроса за почитанието на княз Борис I като светец”, Кирило-Методиевски студии, 8, 1991, 178–188.

Георгиева Г., “Житието на свети Симеон Сръбски от Стефан Първовенчани и някои проблеми на ранната православно-славянска агиография”, Старобългарска литература, 28/29, 1994, 86–92.

Георгиева-Гагова Н., “Топосът «победна битка» в похвалните слова на Евтимий Търновски”, в: Медиевистични ракурси, София, 1993, 55–63.

Георгиева-Гагова Н., “Моiсеi и Аарон въ iереехъ его..., или царската словесна иконография като израз на политическата идеология”, в: Бог и цар в българската история, Пловдив, 1996, 174–180.

Георгиева-Гагова Н., “Свето писмо у житиjима српских владара”, Књижевна историjа, 19, 1997, 39–50.

Димитрова-Маринова Д., “Култът към св. Михаил Войн от Потука в среднобългарската книжовна традиция и проблемът за трансформацията на героиката”, в: Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, София, 2003, 444–455.

Драгова Н., “Фрагменти от старобългарското житие на свети княз Борис в балканските средновековни творби”, в: Литературознание и фолклористика. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Петър Динеков, София, 1983, 93–100.

Иванов Й., Български старини из Македония, София, 1931, 1970 (фототипно издание).

Иванов Й., Старобългарски разкази, София, 1935.

Иванова Кл., “Неизвестни служби на Иван Рилски и Михаил Войн”, Известия на Института за български език, 22, 1973, 213–235.

Иванова Кл., “Византийските източници на Похвалата за Константин и Елена от Евтимий Търновски”, Старобългарска литература, 10, 1981, 3–15.

Йовчева М., “Оригинална славянска творба ли е Службата за св. Михаил Войн?”, в: ХХХІV научна конференција на ХL меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид 13.–30. VІІІ. 2007). Лингвистика, Скопје, 2008, 183–197.

Йовчева М., “Службите за празника на св. Георги на 26 ноември в южнославянските минеи”, в: Пэние мало Георгию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов, София, 2010, 101–116.

Jовановић Т., “Похвала светоме Симеону и светоме Сави Теодосиjа Хиландараца”, Књижевна историjа, V/20, 1972/1973, 703–778.

Калоянов А., “Българските чудеса в «Сказание за железния кръст»”, в: “Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон, Велико Търново, 2007, 9–67.

Маринковић Р., “Почеци формирања српске биографске књижевности”, Прилози за књижевност, jезик, историjу и фолклор, 39/1–2, 1973, 1–19.

Марјановић-Душанић С., Владарске инсигниjе и државна симболика у Србиjи од ХIII до ХV века, Београд, 1994.

Марјановић-Душанић С., Владарска идеологија Немањића. Дипломатичка студија, Београд, 1997.

Марјановић-Душанић С., Свети краљ. Култ Стефана Дечанског, Београд, 2007.

Петканова Д., Средновековна литературна символика, София, 2000.

Пикио Р., Функцията на библейските тематични ключове в литературния код на православното славянство, София, 1993.

Поповић Д., Под окриљем светости. Култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији, Београд, 2006.

Станкова Р., Сръбската книжнина през ХІІІ в. (контекст и текст), София, 2007.

Станкова Р., Култ и химнография. Служби за местни южнославянски и балкански светци в ръкописи от ХІІІ–ХV в., София, 2012.

Стойкова А., “Метафрастовото житие на св. Георги в балканските кирилски ръкописи”, в: Преводите през ХІV столетие на Балканите, София, 2004, 269–277.

Стойкова А., “Произведенията за св. Георги в балканските кирилски ръкописи (Предварителни бележки)”, в: България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация. Сборник статии от българо-сръбски симпозиум 14–16 септември 2003, София, 2005, 413–422.

Томова Е., “Проложното житие на Михаил Воин в сръбската ръкописна традиция от ХІV–ХVІІ в.”, Црквене студије, 2, Ниш, 2005, 329–349.

Трифонова Р., “Към хипотезата за съществуване на житиен текст за свети княз Борис”, в: Преславска книжовна школа, 3, 1998, 49–53.

Трифуновић Ђ., Азбучник српских средњовековних књижевних поjмова, Београд, 19902.

Турилов А., “Византийский и славянский пласты в «Сказании инока Христодула» (к вопросу о происхождении памятника)”, в: Славяне и их соседи, 6, Москва, 1996, 81–99.

Турилов А., “К изучению Сказания инока Христодула: датировка цикла и имя автора”, в: Florilegium. К 60-летию Б. Н. Флори, Москва, 2000, 412–427.

Ћоровић Вл., “Житиjе Симеона Немање од Стевана Првовенчаног”, Светосавски зборник, 2, 1938, 15–76.

Хафнер Ст., “Топика средњовековне српске историографиjе као елеменат културне и политичке ориjентациjе”, Прилози за књижевност, jезик, историjу и фолклор, ХV, 3/4, 1974, 167–183.

Hafner St., Studien zur altserbischen dynastischen Historiographie, (= Südosteuropäische Arbeiten, 62), München, 1964.

Pratch T., Der hagiographische Topos. Griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit (= Millennium–Studien zur Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr., 6), Berlin, New York, 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2013 Radoslava Stankova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.